Завршен настан во с.Банско

На ден 24.09.2019 (вторник) во ОУ.”Маршал Тито” во с.Банско, во организација на здружението “Проагро Фармери” во рамките на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово”,се одржа завршна конференција со следнава агенда:

 

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА

“Модерно и квалитетно производство кај градинарите во

с.Банско,Муртино и Робово”

 (24.09.2019 год. 20 часот, ОУ Маршал Тито – с.Банско)

АГЕНДА

 

20.00 – 20.10  час                                Регистрација на присутните

20.10 – 20.40  час                               Борче Јанев координатор на проектот.

Презенирање на постигнатите резултати и активностите на проектот.

20.40 – 20.50  час                               Ѓорги Хаџи-Котаров –ФПОПМ и инг.агр.Бранко Атанасов

Презентирање на придобивките од Органското производство од активностите во проектот.

20.50 – 21.00 час                                Стојан Глигоров –АПРЗ

Презентирање на бројот на апликанти за тековните проекти во изминативе осум месеци

21.00 – 21.10 час                                проф.Томе Тимов

Презентирање на постигнатите резултати од примена на новите начини на производство

21.10 – 21.20 час                                агр. Зија Сеидов

Презентирање на резултатите од испитувањето на земјиштето

21.20 – 21.30 час                                Дискусија-Прашања

21.30 – 22.00 час                                Коктел

 

На присутните им беа презентирани резултатите постигнати од спроведените проектни активности

Проектот се спроведуваше во времетраење од 8 месеци, целна група беа земјоделски семејства од турска, ромска и македонска националност, вклучувајќи и мажи и жени.

За време на проектот  беа спроведени осум работилници,од кој три од нив за воведување на Нови технологии во земјоделието,  две работилници за начин и искористување на тековните програми и ИПАРД фондовите во земјоделието и три работилници за перспективи и придобивки од органското производство во градинарството.

Беа спроведени пет месечни континуирани теренски активности во соработка со стручен тим,беа посетени 150 фармери од с.Банско,с.Муртино и с.Робово.Во рамките на истоимениот проект беше организиран дводневен агро саем во Струмица,на кој јавно беа презентирани здрави и квалитетни производи,нови технологии и механизации за обработка на земјиштето и презентирање на нови видови семиња,ѓубрива и заштитни средства.

На работилниците присуствуваа околу 150 фармери,кој исто така беа посетени и на терен.Околу 100 тина од нив започнаа со употреба на нови технологии,а околу 20тина од нив се заинтересирани и ја започнуваат постапката за добивање сертификат за примена на органско производство.

Според истражувањата кој беа спроведени по завршувањето на проектните активности,видно е зголемен интересот за искористување на тековните програми и фондови за подршка, околу 50тина фармери се заинтересирани за аплицирање на тековните програми и веќе се имаат обратено до институциите за подготовка на потребните документи.

Во рамките на истоимениот проект е креирана и веб алатка со соодветни информации за можностите и придобивките од органското производтво и употреба на органски ѓубрива.

 

Овој проект се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) која е финансирана од Европската унија (ЕУ), спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).