Завршен настан на проектот

 

 

Завршен настан на проектот “Промоција на органското производство-Зголемени и стабилни приходи на земјоделците-Здрава нација.”

 

Главна цел на овој проект е 

Зголемување на приходите на земјоделците преку примена на можностите за органско производство  и во таа насока унапредување на здравјето на граѓаните!

            Додека пак како Конкретни цели на проектот се издвојуваат:

 • Промовирање на можностите  за органско производство и
 • Зголемување на  свеста за примена на органски заштитни средства.

Напочеток проектот започна со :

 • Истражувачки активности за утврдување на реалната состојба каде што извршивме анкета за познавањата и придобивките од органскиот начин на производство и кај земјоделските производители и кај конзументите на храна.

Од истражувањето и извршената анкета утврдивме: 

кај конзументите на храна:

 • – 80% сакаат да користат органски производи
  – 17% сеедно им е какви производи користат
  – 3% не сакаат Органски производи

кај производителите:

 • – 70 % слушнале за органско производство но немаат конкретни информации за истото
  – 10 % воопшто не се запознаени со Органското производство
  – 20 % се заинтересирани за Органско производство
 • Потоа продолживме со Одржување на информативни трибини и работилници  каде го промовиравме Органското производство како можност и иднина во земјоделствотo
 • Потоа вршевме теренски посети со експерти од областа на органското производство, заради препознавање на проблемите на земјоделските призводители кои се занимаваат со конвенционално земјоделско производство
 • Креиравме и web апликација со соодветни информации кои се однесуваат на органското производство. Каде што ке видите информации за моменталната Состојба на органското производство во Македонија

     

 • Фуражни култури 26%
 • Житни култури 33%
 • Овоштарници 15%
 • Градинарство и лозарство 3%
 • Број на органски производители 654
 • 2900 хектари вкупно сертифицирана производна површина

 

После 7 месеци од имплементацијата на проектот ги постигнавме следниве  резултати:

 

 • Го подигнавме нивото на интерес на земјоделските производители кои се занимаваат со конвенционално земјоделство во однос на органското производство
 • Го зголемивме нивото на примена на органски сертифицирани производи односно средствата за заштита
 • Го подигнавме нивото на информираност и знаење кај производителите
 • Го зголемивме интересот и знаењето на земјоделците за важноста за промена на конвенционалното производство во органско
 • Го зголемивме нивото на поврзување на органопроизводителите и нивното заедничко делување преку честите контакти и меѓусебна соработка на информативните сесии и состаноци .

На крајот од настанот на членовите од здружението кој овие 7 месеци не следеа и започнаа со практикување на органскиот начин на производство ке им бидат доделени сертификати.