Покана и АГЕНДА за работилници во с.Робово

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Робово, за во вторник 04.06.2019 год од 18часот во училиштето ке се одржат 2 едукативни работилници на тема:

-Информации за практикување на нови технологии во градинарството

-Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите

АГЕНДА

Нови и модерни технологии во градинарското производство

 (04.06.2019 год. 18 часот, ОУ Гоце Делчев с.Робово)

 

18.00 – 18.20  час                   Регистрација на присутните

18.20 – 18.40  час                   Борче Јанев координатор на проектот.

Запознавање на присутните со целите и активностите на проектот.

18.40 – 19.20  час                   Проф. Томе Тимов –

Презентирање на нови технологии во градинарското производство

19.20 – 19.40 час                    Дискусија-Прашања

19.40 – 20.00 час                    Коктел

АГЕНДА

Начини на искористување на тековните програми и ИПАРД фондови во земјоделието

 (04.06.2019 год. 20 часот, ОУ Гоце Делчев с.Робово)

20.00 – 20.20  час                   Регистрација на присутните

20.20 – 20.40  час                   Борче Јанев координатор на проектот.

Запознавање на присутните со целите и активностите на проектот.

20.40 – 21.20  час                   Стојан Глигоров –АПРЗ

Начин на искористување на тековните програми и фондови во земјоделието

21.20 – 21.40 час                    Дискусија-Прашања

21.40 – 22.00 час                    Коктел

 

Овој проект се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) која е финансирана од Европската унија (ЕУ), спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).Со свои средства во проектот учествува и општина Струмица