Подготовки за изработка на Стратегија

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ во рамките на проектот:

“Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2019-2025 година со изработка на Пет годишна Стратегија со Акциски план за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2019-2025 година”, врши интензивни теренски посети и состаноци со локалното население од руралните места се со цел утврдување на моменталните потреби и проблеми на фармерите, се со цел изработка на Пет годишна стратегија за унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица.

Проектот е финансиран од Г1 програмата на Општина Струмица.