ИПАРД


Упатство за постапка за изградба на објекти на земјоделско земјиште

Правилник за добра земјоделска пракса

Упатство за постапка за добивање на Мислење_ Дозвола за наводнување на земјоделско земјиште

Упатство за постапка за издавање на документи за оцена на влијанието на проектите врз животната средина

Водич за преработка на земјоделски производи од животинско потекло на фарма_АХВ

Правилник за отстапувања од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, …

Правилник-храна со традиционални карактеристики

БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА МЕРКА 1 ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ ЗА МЕРКА 1 ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

УПАТСТВО ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ДЕЛОВЕН ПЛАН МОДЕЛ

ИЗЈАВА ЗА ГОЛЕМИНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ

УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

УПАТСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕЛОВЕН ПЛАН

Measure TECHNICAL ASSISTANCE
PRAG-Практичен прирачник за набавки од 1 август 2020 година  https://ec.europa.eu/europeaid/prag/ Прирачник за комуникација и видливост во ЕУ-финансирани надворешни акции  https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_enЕвропско знаме https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en#download

Правила за користење на ЕУ амблемот во рамки на ЕУ програмите
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_emblem_rules.pdf

Контакт

Здружение на земјоделци за унапредување и развој на земјоделието

24 Октомври бб, Струмица (во близина на Комуналец)

070 389 034

proagrolider@yahoo.com

Поставете прашање

Слободно обратете ни се кога имате потреба од нас!