Исплатени близу 22 милиони денари за плати за овчарите

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 41 субјект исплати близу 22 милиони денари за плата за овчарите. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека право на користење на оваа финансиска поддршка имаат сите регистрирани земјоделски стопанства кои се стекнале со право за добивање на ваква поддршка.

„Финансиската поддршка за оваа мерка е исплатена на сите сточари кои во период од една година не го намалиле бројот на вработени. Фармерите кои стоката ја напасуваат или чуваат на на надморска висина над 700 метри, односно регистрираните одгледувачници се наоаѓаат во населени места со надморска висина над 700 метри добија поддршка од 100% од просечната плата во дејноста за период ноември 2018 до декември 2020 година. Оние фармери кои стоката ја напасуваат или чуваат на надморска висина под 700 метри надморска висина добија помош од 60 % од просечна месечна нето – плата во секторот. “ – информира Бачовски

Средствата се доделуваат во сооднос едно вработено лице на 150 овци, 50 кози или 50 говеда. Максималниот износ на исплатени средства е до 360.000 денари од вработен и за не повеќе од 20 вработени.