Мерка 1: ИНВЕСТИЦИИ ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Корисници:

 1. Земјоделско стопанство
 • Физичко лице (носител на семејно земјоделско стопанство);
 • Индивидуален земјоделец – ИЗ;
 • Правно лице.
 1. Задруги

Производствени капацитети со кој треба да располага барателот:

Растително производство

 • Минимум 0,1 ха за инвестиции во расадници;
 • Минимум 0,3 ха за инвестиции во повеќегодишни култури и пластеници;
 • Минимум 0,5 ха за инвестиции во градинарско производство на отворено;
 • Минимум 1 ха за инвестиции во житарици, индустриски култури и фуражни култури;
 • Минимум 1 ха во случај на инвестиции во земјоделска механизација.

Сточарско производство

 • 5 крави/12 телиња за инвестиции во говедарство;
 • 15 овци/кози за инвестиции во овчарство/козарство;
 • 16 маторици/300 прасиња за инвестиции во свињарство;
 • 1 400 бројлери/700 несилки за инвестиции во живинарство (со исклучок на патки, гуски, мисирки, фазани, ноеви, ему и бисерки).

 

Кај сточарското производство бараниот капацитет треба да биде достигнат на крајот на инвестицијата.

Прифатливи инвестиции:

 • Конструкција/реконструкција на објекти за производство или помошни објекти;
 • Конструкција/реконструкција на објекти кои се користат за пост-бербени активности и преработка на земјоделски производи;
 • Набавка на повеќегодишни растенија;
 • Набавка на нови машини и опрема;
 • Објекти и опрема за наводнување;
 • Набавка на специјализирани транспортни приколки;
 • Инфраструктура на земјоделско стопанство.

НАПОМЕНА:

НАБАВКА НА ТРАКТОРИ НЕ Е ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА ОД ОВАА МЕРКА