Убавините на селото

Согледувајки ги секојдневните проблеми со кој се соочуваат лугето од руралните средини и борбата за остварување на дополнителни приходи од една страна и младите од градските средини од друга страна кој се судруваат со секојдневниот стрес, еколошките проблеми  и претрупаната градска средина им дава можност на младите да направат споредба помеѓу сивото секојдневие и престојот  во  уникатна  рурална  средина и да се проба свежа  и  еколошки  чиста  храна,   за нас како здружение беше мотивација да се организираме  за да придонесеме кон соодветни промени во руралната средина токму во сверата за развој на руралниот туризам имајќи во предвид дека истиот е недоволно или воопшто неразвиен.

 

Со нашите проектни активности сакаме да воспоставаме поблиски контакти  на локалното население со младите од градската средина за нивно приближување до природните убавини и реткости, запознавање со селската градина, запознавање со начинот на производство на земјоделските производи.